Wszystkie wpisy, których autorem jest janusz-beer

FRYDLĄD MARCHIJSKI /Mirosławiec/

Miasto w pow.wałeckim ,założone za czasów krzyżackich,używało w rozmaitych czasach różnych herbów na swoich pieczęciach. Najdawniejszej , jeszcze z XIV wieku pochodzącej pieczęci widać jakby bramę miejską z dwiema fortecznymi basztami po bokach, miedzy którymi zaś umieszczona jest tarcza trójkątna  z lwem lub orłem . W otoku napis majuskułowy: +s. CIVITATIS . DE . FRIEDELANT (50m/m). Pieczęć taka wyciśnięta była na dokumencie z 1402 r. w archiwum toruńskim ale dziś został z niej tylko  ślad dość wyraźny  by napis odczytać ,ale za mało wyraźny , by rozpoznać , co było na tarczy środkowej. Engel przypuszcza , że to był wspięty  na prawo lew,bardzie jednak prawdopodobne, że to był orzeł brandenburski . nieco inny herb podaje Siebmacher: oto rysuje w tarczy trzy baszty forteczne i dwie arkady, a pod nimi dwóch stojących rycerzy z mieczem i proporcem w reku oraz ze spuszczoną przyłbicą na głowie.

Miedzy nimi u dołu na środkowej wieży tarcza z orłem. Autor ten nie powiada jednak gdzie herb widział, ani z jakiej pieczęci go odrysował . Hupp przypuszcza , że Siebmacher  pomylił miasto nasze  z Frydlądem meklenburskim. Mimo to pewna zgodność z pieczęcią Archiwum toruńskie świadczy, że raczej Siebmacher miał rację.

Jak długo poprzednio opisane herby były w użyciu, nie wiadomo, gdyż  następna znana pieczęć pochodzi dopiero z końca XVII wieku i wyobraża znowu co innego. Jej tarcza jest bowiem cztery polowa i ma w pierwszym i czwartym polu głowę kozła , a w drugim i trzecim polu krzyż Joannitów. Na tarczy jest korona, a o otoczeniu napis: CIVITAS . FRYDLAND . POL (owal 29-27 m/m), z czego wynika , ze wówczas za czasów Sobieskiego miasto zwało się FRYDLĄDEM  POLSKIM.                Z następnego XVIII wieku znana jest tez jedna pieczęć , ale  zrobiona juz po pierwszym rozbiorze i po przejściu miasta pod panowanie pruskie. Wyobraża ją poprzednia ,tarcze czteropolową z koroną na wierzchu, ale umieszczona na paludamencie gronostajowym , nad korona zaś orła pruskiego. W otoku nosi napis : STADT M: FRIEDLAND (35m/m) . Pieczecie następne  z XIX wieku nie noszą już żadnego herbu lokalnego, tylko zwykłego orła pruskiego.

Wobec powyższego , herbem miasta będzie tarcza cztero – polowa z głową kozła i  krzyżem maltańskim na przemian . W kolorach możne być to być biała głowa kozła z złotymi rogami na tle niebieskim i biały krzyż na tle czerwonym.

Materjały z : Siebmacher , Wappenbach, j.w., str.155. –  Engel, Die mittelalt . Siegel ,j.w., str.11 – Hupp, Wappen  u . Siegel, j.w., str. 4 – Tenże, Ortswappen II, nr. 108.